fbpx
Przejdź do treści

W drodze po dzieci

Ministerstwo Zdrowia wprowadza nowe porządki. Po pierwsze koniec z refundacją in vitro, po drugie początek wspierania dzietności. Resort powołał zespół do spraw projektu programu z zakresu zdrowia prokreacyjnego. Czym ów zespół będzie się zajmował, spytaliśmy jego przewodniczącego, Jarosława Pinkasa.

Jarosław Pinkas, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia i przewodniczący zespołu ds. projektu programu z zakresu zdrowia prokreacyjnego: Zespół do spraw projektu programu z zakresu zdrowia prokreacyjnego został powołany zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2015 r. (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 85).

Zespół jest organem pomocniczym Ministra Zdrowia i jego zadaniem jest opracowanie:

  • projektu celu operacyjnego Narodowego Programu Zdrowia, zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. poz. 1916), ukierunkowanego na promocję zdrowia prokreacyjnego 
  • projektu programu polityki zdrowotnej, zgodnie z art. 48 ustawy z dnia
    27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
    ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.), z zakresu zdrowia prokreacyjnego.

Skąd pomysł na utworzenie zespołu do spraw projektu programu z zakresu zdrowia prokreacyjnego?

Rozwój gospodarczy i społeczny Rzeczpospolitej Polskiej w ostatnich trzech dekadach przyniósł wiele korzystnych zmian dla sytuacji zdrowotnej w naszym kraju. Wśród najistotniejszych czynników można wymienić poprawiające się warunki życia, wzrastającą wiedzę i dbałość o własne zdrowie, a także reformy systemu opieki zdrowotnej. Ich efektem jest nieustająca poprawa stanu zdrowia Polaków. Jednak umieralność i przeciętna długość życia w naszym kraju są wciąż na poziomie gorszym niż wynoszą średnie wskaźniki dla krajów Unii Europejskiej, a poprawa tych wskaźników nie następuje w wystarczająco szybki sposób. Istotnym problemem jest niska dzietność w naszym społeczeństwie.  

Obserwowany proces wpływu czynników cywilizacyjnych na zdrowie człowieka dotyczy w dużym stopniu zdrowia prokreacyjnego. Wynikiem tego jest zmniejszona płodność i coraz większa liczba par bezdzietnych w sposób niezamierzony.

Jednocześnie towarzyszy temu brak podstawowej wiedzy na temat czynników kształtujących zdrowie prokreacyjne i mających wpływ na jego pogarszanie. Problemem jest też brak perspektywy ochrony zdolności rozrodczych przy podejmowaniu leczenia u osób młodych dotkniętych chorobą, jak również przy poszukiwaniu przez te osoby pracy czy podejmowaniu innych aktywności.  

To znaczy, że będą zmiany w dotychczasowych założeniach Narodowego Programu Zdrowia?

W związku z powyższym niezbędne jest uzupełnienie procedowanego obecnie projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (trwa analiza uwag do projektu zgłoszonych w toku uzgodnień międzyresortowych, konsultacji publicznych i opiniowania) o działania na rzecz poprawy zdrowia prokreacyjnego. Ponadto, dostrzegając wagę zagadnienia oraz konieczność prowadzenia działań w sposób spójny i skoordynowany, konieczne jest także opracowanie programu polityki zdrowotnej w zakresie zdrowia prokreacyjnego, który będzie wpisywał się w realizację NPZ.  

Jakie są założenia działań Ministra Zdrowia w zakresie zdrowia prokreacyjnego?

Konieczny jest rozwój działań edukacyjnych w zakresie wpływu na zdrowie prokreacyjne czynników środowiskowych (wysoka temperatura), chemicznych (metale ciężkie), psychicznych (stres), biologicznych (choroby zakaźne), jak również stylu życia zarówno w zakresie zachowań seksualnych, jak również ogólnych zachowań mających wpływ na zdrowie, w tym zdrowie prokreacyjne (otyłość, cukrzyca, brak aktywności fizycznej, uzależnienia od substancji psychoaktywnych). Powyższe nie wyklucza, a uzupełnia wachlarz działań z zakresu medycyny naprawczej podejmowanych zgodnie z aktualną wiedzą medyczną.               

Magda Dubrawska

Dostęp dla wszystkich

Wolny dostęp

Ten materiał dostępny jest dla wszystkich czytelników Chcemy Być Rodzicami. Ale możesz otrzymać więcej posiadając Kontro Premium!

Autor

Chcemy Być Rodzicami

Jedyny magazyn poradnikowy dla starających się o dziecko. Starania naturalne, inseminacja, in vitro, adopcja.