fbpx
Przejdź do treści

Regulamin konkursu „Wygraj badanie AMH”

DEFINICJE

Użytym w treści Regulaminu zwrotom i pojęciom nadaje się znaczenie wskazane poniżej:
1.1 Konkurs oznacza konkurs pod nazwą „Wygraj badanie AMH” przeprowadzany przez Organizatora w okresie na warunkach wskazanych w treści Regulaminu.
1.2 Laureat Konkursu oznacza Uczestnika, który dokonał Zgłoszenia Konkursowego, za które Komisja Konkursowa przyznała Nagrodę.
1.3 Nagroda oznacza rzeczy ruchome przyznawane Laureatom Konkursu, o których mowa w pkt 6.1. Regulaminu.
1.4 Okres Trwania Konkursu oznacza okres wskazany w pkt 3.2. Regulaminu, podczas którego publikowane są Zadania Konkursowe.
1.5 Organizator oznacza WYDAWNICTWO LEPSZA STRONA SP. Z O.O.  z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 228/73, 02-670 Warszawa.
1.6 Regulamin oznacza niniejszy regulamin Konkursu wiążący dla Organizatora, Komisji Konkursowej, Uczestników Konkursu, określający zasady i warunki Konkursu.
1.7 Uczestnik oznacza użytkownika sieci Internet, który przystąpił do Konkursu i spełnia warunki uprawniające do uczestnictwa w Konkursie, opisane w treści Regulaminu.
1.8 Zadanie Konkursowe oznacza wysłanie wiadomości e-mail, w której Uczestnik wymieni 5 sposobów, które pozwolą zadbać o jakość i prawidłowy wzrost komórek jajowych, i wyjaśni w 3-5 zdaniach, jak stosować się do nich na co dzień.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Organizatorem Konkursu jest WYDAWNICTWO LEPSZA STRONA SP. Z O.O.  z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 228/73, 02-670 Warszawa. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu Cywilnego.

2.2. Konkurs organizowany jest na zlecenie i rzecz Zleceniodawcy. Firma Synevo Sp.z o.o. Zamieniecka 89/401; 04-158 Warszawa jest Fundatorem Nagród w Konkursie.
2.3. Konkurs służy celom marketingowym.
2.4. Przystępując do konkursu, poprzez wysłanie zgłoszenia – uczestnik akceptuje postanowienia regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w Konkursie.
2.5. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.) i nie podlega rygorom określonym w w/w ustawie.
2.6. Konkurs prowadzony jest za pośrednictwem strony internetowej pod adresem www.chcemybycrodzicami.pl oraz poczty elektronicznej.
3. PRZEDMIOT I CZAS TRWANIA KONKURSU
3.1. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie przez Uczestnika i wysłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: redakcja@chbr.pl w Okresie Trwania Konkursu Zgłoszenia Konkursowego w odpowiedzi na Zadanie Konkursowe.
3.2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 25 maja 2018 r. i trwa do dnia 4 czerwca 2018 r. do godz. 23:59.
3.3. Do Konkursu można przystąpić w każdym momencie jego trwania.
4. WARUNKI UCZESTNICTWA I ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W KONKURSIE
4.1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
4.2. Prawo udziału w Konkursie przysługuje osobom, które spełniają warunki uczestnictwa w konkursie, wskazane w treści Regulaminu i nie podlegają wykluczeniu z udziału w Konkursie, zgodnie z treścią Regulaminu.
4.3. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące warunki: a) posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polski;
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych albo ograniczoną zdolność do czynności prawnych i uzyskała zgodę rodzica lub opiekuna prawnego (przedstawiciela ustawowego) na udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie;
b) zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia zgodnie z pkt 2.5. Regulaminu; e) przesłała w Okresie Trwania Konkursu na adres: redakcja@chbr.pl przynajmniej jedno Zgłoszenie Konkursowe swojego autorstwa.
c) wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w Konkursie w celach związanych z Konkursem oraz powiadomienia o przyznaniu i wydaniu Nagrody zgodnie z pkt 7.1. Regulaminu
4.4. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy oraz członkowie organów zarządzających Organizatora, Zleceniodawcy, osoby współpracujące z tymi podmiotami, a także członkowie Komisji Konkursowej jak również osoby najbliższe tych osób, tj. małżonkowie, zstępni, wstępni, rodzeństwo oraz powinowaci, a także osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

PRZEBIEG KONKURSU

5.1 W celu wzięcia udziału w Konkursie wystarczy dokonać w Okresie Trwania Konkursu co najmniej jednego Zgłoszenia Konkursowego.
5.2. Zgłoszenie Konkursowe polega na przysłaniu wiadomości e-mail na adres: redakcja@chbr.pl, w której Uczestnik Zadania Konkursowego wymieni 5 sposobów, które pozwolą zadbać o jakość i prawidłowy wzrost komórek jajowych, i wyjaśni w 3-5 zdaniach, jak stosować się do nich na co dzień.
5.3. Zgłoszenia Konkursowe powinny stanowić oryginalną, autorską interpretację przez Uczestnika Zadania Konkursowego, w przypadkach w których wymaga tego treść Zadania Konkursowego. Zgłoszenia Konkursowe muszą stanowić efekt samodzielnej pracy twórczej Uczestników i nie mogą stanowić cudzych utworów, ich kopii ani opracowania.
5.4. Nagrody w Konkursie nie podlegają kumulacji, co oznacza, iż jeden Uczestnik Konkursu może otrzymać tylko jedną Nagrodę bez względu na liczbę dokonanych Zgłoszeń Konkursowych.
5.5. Po zakończeniu Konkursu Komisja Konkursowa wyłoni 5 (pięciu) Laureatów Konkursu – według oceny Komisji Konkursowej.
5.6. Prawidłowe przeprowadzenie Konkursu i wyłonienie Laureatów Konkursu zapewnia Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, składająca się z 3 osób. W skład Komisji Konkursowej wchodzą z osoby ze strony Organizatora.
5.7. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni i ogłoszeni w dniu 5 czerwca 2018 r.

NAGRODY

6.1. W Konkursie przewidziano 5 zestawów równorzędnych nagród. Nagrodą jest badanie AMH Hormon anty-Müllerian od spółki Synevo Sp.z o.o. za 1 zł.

WYDANIE NAGRODY

7.1. Laureaci Konkursu zobowiązani są w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia ogłoszenia przez Organizatora listy Laureatów Konkursu przesłać wiadomość e-mail na adres e-mail podany w komunikacie z danymi niezbędnymi do przekazania Nagrody, o które zostaną poproszeni przez Organizatora w treści komunikatu, w szczególności imienia i nazwiska, pełnego adresu korespondencyjnego Laureata, a w przypadku osób nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych potwierdzenia – zgody przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo i odbiór Nagrody w Konkursie. Niezachowanie tego terminu, podanie nieprawidłowego adresu lub innych nieprawidłowych lub niekompletnych danych, o których mowa w zdaniu poprzednim, a także inne uchybienia powodujące niemożliwość doręczenia Nagród może skutkować utratą prawa do Nagrody, która pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.
7.2. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z udziałem Uczestnika w Konkursie Organizator może kontaktować się z nim przy wykorzystaniu podanych przez niego przy okazji dokonywania Zgłoszenia Konkursowego danych (np. prowadzić korespondencję e-mailową) oraz żądać podania szczegółowych informacji związanych z udziałem Uczestnika w Konkursie, w tym złożenia oświadczenia o określonej formie i treści oraz przedstawienia stosownych dokumentów w każdorazowo wskazanym odpowiednim terminie, o ile jest to konieczne do realizacji celu Konkursu. Odmowa Uczestnika bądź niezastosowanie się do wezwania równoznaczne jest z niespełnieniem przez Uczestnika wymagań stawianych w Regulaminie i skutkować będzie jego wykluczeniem z Konkursu na każdym etapie, również po jego zakończeniu, z utratą prawa do przyznanej Nagrody włącznie.
7.3. Nagrody, w formie vouchera do realizacji badania AMH w punktach Synevo Sp. z.o.o., zostaną wydane Laureatom Konkursu przez Organizatora poprzez ich wysłanie pocztą na adresy korespondencyjne podane przez Laureatów Konkursu w trakcie procedury kontaktu, o której mowa powyżej, w terminie 21 (dwadzieścia jeden) dni od dnia od dnia ogłoszenia przez Organizatora listy Laureatów Konkursu. Koszty przesyłki pokrywa Organizator.
7.4. Laureaci Konkursu nie są uprawnieni do żądania szczególnych właściwości uzyskanej Nagrody, wymiany Nagrody na inną, ani też wydania równowartości Nagrody w pieniądzu, towarze lub usłudze.
7.5. Nagrody, o których mowa w pkt 6.1, zachowują ważność do końca sierpnia roku 2018. Po tym terminie Klient traci możliwość realizacji nagrody.
7.6. W żadnym wypadku w sytuacji niemożliwości skorzystania z Nagrody przez Klienta z winy leżącej po stronie Klienta nie przysługują rekompensaty materialne i niematerialne w żadnej z form.

PRAWA AUTORSKIE

8.1. Dokonując Zgłoszenia Konkursowego Uczestnik udziela Organizatorowi i Zleceniodawcy nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie przez Organizatora ze Zgłoszenia Konkursowego w celach związanych z Konkursem, na czas trwania Konkursu oraz na trzy miesiące po jego zakończeniu, na następujących polach eksploatacji: zapisywanie, utrwalanie w pamięci komputera, utrwalanie na przenośnych nośnikach pamięci, rozpowszechnianie w sieci Internet, w tym za pośrednictwem Fanpage’a.
8.2. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w myśl art. 919 par. 1 Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z art. 921 § 3 Kodeksu Cywilnego, z chwilą wydania nagrody Laureatowi Konkursu, Organizator oraz Zleceniodawca nabywają autorskie prawa majątkowe do nagrodzonego Zgłoszenia Konkursowego Laureata Konkursu oraz prawa do rozpowszechniania jego opracowań, we wszystkich krajach świata bez ograniczeń czasowych, na następujących polach eksploatacji: utrwalanie, w tym utrwalanie na materialnych nośnikach informatycznych (m.in. CD-ROM-y, DVD, taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne), zwielokrotnianie dowolną techniką, w tym zwielokrotnianie techniką drukarską, wprowadzanie egzemplarzy do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera, rozpowszechnianie w sieci Internet lub innych sieciach komputerowych lub teleinformatycznych, publiczne wykonywanie lub odtwarzanie, nadawanie z wykorzystaniem taśm magnetycznych i nośników magnetooptycznych, nadawanie za pośrednictwem satelity, publiczne wyświetlanie, tworzenie i rozpowszechnianie utworów zależnych, modyfikowanie, w tym m.in. prawo do korekty, dokonywania przeróbek, zmian i adaptacji całości oraz jego pojedynczych fragmentów, najem, dzierżawa, umieszczanie na towarach lub ich opakowaniu oraz wprowadzanie do obrotu tak oznaczonych towarów lub opakowań, używania we wszystkich formach reklamy, zarejestrowanie jako znaku towarowego w kraju i za granicą, nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną (również w sieci kablowej lub telewizji kodowanej), korzystanie w zakresie promocji i reklamy.
8.3. Z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych do nagrodzonego Zgłoszenia Konkursowego, o którym mowa w pkt 8.3, Laureatowi Konkursu nie przysługuje wynagrodzenie. Otrzymana w Konkursie Nagroda wyczerpuje w całości roszczenia finansowe Laureata Konkursu z powyższego tytułu.
8.4. Organizator nie jest zobowiązany do rozpowszechniania lub wykorzystania nagrodzonych Zgłoszeń Konkursowych.

DANE OSOBOWE

9.1. Przystępując do Konkursu, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora (jako administratora podanych przez Uczestnika przy dokonywaniu Zgłoszenia Konkursowego do Konkursu za pośrednictwem poczty elektronicznej) danych osobowych w postaci adresu e-mail oraz imienia i nazwiska w celach związanych z przebiegiem Konkursu, wyłonieniem zwycięzców, przyznaniem i wydaniem nagrody oraz w związku z ewentualnym trybem reklamacyjnym. Organizator może także przetwarzać inne dane osobowe Laureatów Konkursu, o których mowa w pkt 7.1. w celach tam określonych. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych poprzez wklejenie oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w treść zgłoszenia konkursowego.
9.2. Podanie przez Uczestnika wskazanych wyżej danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie, a dane te będą przetwarzane zgodnie z odpowiednimi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) wyłącznie w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.
9.3. Zważywszy, iż przetwarzanie danych osobowych Uczestnika jest niezbędne dla realizacji Konkursu, w przypadku wyrażenia przez Uczestnika sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w toku trwania Konkursu, Uczestnik taki lub jego Zgłoszenie Konkursowe zostaną wykluczone z Konkursu, utraci też prawo do ewentualnej Nagrody.

REKLAMACJE

10.1. Reklamacje rozpatruje w imieniu Organizatora Komisja Konkursowa.
10.2. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników Konkursu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: redakcja@chbr.pl nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od daty ogłoszenia ostatnich Laureatów Konkursu.
10.3. Reklamacje wpływające po zakreślonym terminie nie będą rozpatrywane.
10.4. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację (imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny), w szczególności umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację, zgodnie z pkt 10.5. Regulaminu oraz zwięzły opis przedmiotu i podstaw reklamacji, a także treść żądania.
10.5. Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji. Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji za pomocą e-mail.
10.6. Decyzje Komisji Konkursowej w przedmiocie reklamacji podejmowane będą większością głosów w formie pisemnej uchwały. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie, co nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przed sądem.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

11.1. W przypadku, gdyby pojawiły się problemy techniczne w funkcjonowaniu Serwisu www.chcemybycrodzicami.pl, dostęp do Konkursu może zostać czasowo zawieszony.
11.2. Poprawność działania platformy internetowej wykorzystywanej do przeprowadzenia Konkursu może być uzależniona od sprzętu komputerowego, oprogramowania, a także parametrów łącza internetowego posiadanego przez Uczestnika oraz natężenia ruchu w sieci Internet.
11.3. Odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, w szczególności autorskich praw majątkowych związanych ze Zgłoszeniem Konkursowym ponosi Uczestnik Konkursu, który dokonał owego Zgłoszenia w Konkursie, na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.
11.5. Naruszenie jakiegokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu przez Uczestnika Konkursu skutkuje jego wykluczeniem z udziału w Konkursie. Decyzję w tej sprawie podejmuje Organizator. W szczególności naruszeniem Regulaminu Konkursu jest zawinione podanie przez Uczestnika Konkursu nieprawdziwych bądź błędnych danych osobowych oraz naruszenie przez Uczestnika w związku z jego udziałem w Konkursie przepisów obowiązującego prawa.
11.6. Uczestnicy, wobec których stwierdzono, że ingerują w platformę internetową wykorzystywaną do realizacji Konkursu lub postępują w sposób niezgodny z prawem i zasadami współżycia społecznego lub niniejszym Regulaminem mogą zostać na mocy decyzji Organizatora wykluczeni z udziału w Konkursie lub utracić prawo do Nagrody.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu, o ile nie pogorszy ona warunków uczestnictwa w Konkursie. Zmiana wchodzi w życie z chwilą jej publikacji na portalu www.chcemybycrodzicami.pl. W przypadku zmiany Regulaminu na portalu www.chcemybycrodzicami.pl pojawi się stosowny komunikat, a Uczestnicy zostaną także powiadomieni o zmianach Regulaminu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail, na który zarejestrowane jest Zgłoszenie Konkursowe.
12.2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie.
12.3. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowych lub promocyjnych związanych z Konkursem mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.
12.4. Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z Konkursu, będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.
12.5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
12.6. Niniejszy Regulamin oraz jego zmiany wchodzą w życie z chwilą ich ogłoszenia na portalu www.chcemybycrodzicami.pl.

Dostęp dla wszystkich

Wolny dostęp

Ten materiał dostępny jest dla wszystkich czytelników Chcemy Być Rodzicami. Ale możesz otrzymać więcej posiadając Kontro Premium!

Autor

Chcemy Być Rodzicami

Jedyny magazyn poradnikowy dla starających się o dziecko. Starania naturalne, inseminacja, in vitro, adopcja.