fbpx
Przejdź do treści

Prokurator Generalny: ustawa o in vitro niezgodna z Konstytucją!

– Przepisy ustawy o leczeniu niepłodności dotyczące tzw. zabezpieczania płodności oraz zakazujące wykorzystywania przez samotne kobiety wcześniej utworzonych zarodków są niekonstytucyjne – tłumaczył Prokurator Generalny w stanowisku przesłanym do Trybunału Konstytucyjnego.

Ustawa o in vitro było dyskutowana wiele razy. Wątpliwości co do niej miał także Bronisław Komorowski, który owszem podpisał ustawę, ale jeden jej zapis skierował do Trybunału Konstytucyjnego (więcej czytaj tutaj…). Zastrzeżenia prezydenta budziła dozwolona ustawą możliwość pobierania komórek rozrodczych od dawcy, który jest niezdolny do świadomego wyrażenia na to zgody.

Świadomy dawca

Odnosząc się do wniosku prezydenta, Prokurator Generalny ocenił, że „kwestionowany przepis art. 31 ust. 2 ustawy jest niezgodny z powołanymi wzorcami kontroli, bo prowadzi do uprzedmiotowienia osoby niezdolnej do samodzielnego wyrażenia zgody. Pobranie komórek rozrodczych od osoby niezdolnej do świadomego wyrażenia woli, bez zgody tej osoby, jest wkroczeniem w jej tożsamość i integralność fizyczną i psychiczną.” “(…)ingerowanie w tak intymną sferę, jaką jest ludzki potencjał reprodukcyjny, bez zgody i wiedzy zainteresowanego, stanowi bez wątpienia naruszenie autonomii decyzyjnej jednostki“- czytamy w piśmie – “może nastąpić m.in. po uzyskaniu samodzielnej i „oświeconej”, a więc podjętej na podstawie należytego rozpoznania okoliczności faktycznych, zgody zainteresowanego.”

Przepisy przejściowe

Prokurator negatywnie odniósł się również do braku odpowiednich przepisów przejściowych, dzięki którym kobiety mogłyby mieć czas na dostosowanie się do zmienionych regulacji i spokojnie podjąć decyzję co do dalszego postępowania. “Należy uznać, że ustawodawca naruszył zasadę ochrony zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa” – czytamy w piśmie podpisanym przez zastępcę prokuratora generalnego Roberta Hernanda. Kilka miesięcy po złożeniu do TK wniosku prezydenta, swoje obiekcje do prawnej regulacji in vitro zgłosił również Rzecznik Praw Obywatelskich (więcej czytaj tutaj…). Na trzy dni przed wejściem w życie ustawy zgłosił do TK wniosek – “Status zarodków i prawo tych kobiet do dysponowania zarodkami są regulowane umową cywilnoprawną zawartą z daną kliniką. Problem leży w tym, że ustawa zawiera przepisy nakładające odpowiedzialność karną na osoby, które postąpią z zarodkami wbrew regulacjom ustawy. Wniosek do TK będzie miał na celu umożliwienie kobietom kontynuowania umów, które zawarły przed wejściem w życie ustawy” – tłumaczył w rozmowie z Gazetą Wyborczą RPO Adam Bodnar.Ustawa o in vitro do Trybunału Konstytucyjnego (czytaj tutaj…) .

Samostanowienie

PG wyłączenie z procedury medycznie wspomaganej prokreacji kobiet niepozostających w związku małżeńskim albo niepozostających we wspólnym pożyciu z mężczyzną uznał za „ograniczenie konstytucyjnego prawa gwarantowanego w art. 47 Konstytucji, kolidującego z prawem jednostki do samostanowienia w sprawach własnej prokreacji, w tym z prawem do posiadania genetycznego potomstwa.” Prokurator szczególną uwagę zwrócił na „wyłączenie możliwości zastosowania procedury medycznie wspomaganej prokreacji wobec kobiet niepozostających w związku małżeńskim albo we wspólnym pożyciu z mężczyzną, które zdeponowały zarodki powstałe z ich komórki rozrodczej i komórki anonimowego dawcy przed dniem wejścia w życie ustawy i rozstrzygnięcie w ten sposób konfliktu wartości: dobra dziecka, które ma się urodzić w wyniku procedury medycznie wspomaganej prokreacji, nieuwzględniającego jednak postulatu, by członków rodziny łączyła więź biologiczna, i prawa do prywatności kobiety, którego elementem jest prawo do decyzji w sferze prokreacji.” Tym samym zdaniem PG, takim kobietom „odebrano możliwość decydowania o sposobie wykorzystania zarodka, co – jak wskazano wcześniej – redukuje jej rolę do porównywalnej z anonimowym dawcą komórek rozrodczych.”

Magda Dubrawska

Dostęp dla wszystkich

Wolny dostęp

Ten materiał dostępny jest dla wszystkich czytelników Chcemy Być Rodzicami. Ale możesz otrzymać więcej posiadając Kontro Premium!

Autor

Chcemy Być Rodzicami

Jedyny magazyn poradnikowy dla starających się o dziecko. Starania naturalne, inseminacja, in vitro, adopcja.