fbpx
Przejdź do treści

Ministerstwo Zdrowia: Projekt ustawy o in vitro dla Komisji ds. Europejskich.

Liczba zarodków tworzonych w procedurze in vitro zostanie ograniczona. Dostęp do zabiegu będą miały małżeństwa oraz związki nieformalne. zabieg będzie dostępny dla małżeństw oraz związków nieformalnych.

Projekt ustawy o leczeniu niepłodności opublikowano właśnie na stronach Rządowego Centrum Legislacji, którym w środę zajmie się Komitet ds. Europejskich. Projekt poddano konsultacjom i w związku z tym zawiera kilka zmian. 

Celem projektu jest ochrona zdrowia rozrodczego i stworzenie warunków dla stosowania metod leczenia niepłodności w sposób chroniący prawa osób dotkniętych tym problemem oraz dzieci urodzonych w wyniku stosowania procedur medycznie wspomaganej prokreacji.

W przypadku zapłodnienia pozaustrojowego wprowadzono regulacje ograniczające możliwość tworzenia nadliczbowych zarodków – zapłodnionych będzie mogło być nie więcej niż osiem komórek jajowych. Zapłodnienie większej ich liczby będzie możliwe jedynie w przypadku uzasadniających to wskazań medycznych. Przyczyny tworzenia większej niż osiem liczby zarodków będą musiały być odnotowane w dokumentacji medycznej. Poprzednia wersja projektu nie ograniczała liczby zapładnianych komórek jajowych.

Zmiany

Projekt przewiduje, że mężczyzna będzie mógł przekazać komórki rozrodcze kobiecie, z którą pozostaje w związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu, które będzie musiało być potwierdzone zgodnym oświadczeniem dawcy i biorczyni. Na tym polega jedna z wprowadzonych zmian. 

Dopuszcza się również możliwość przekazania komórek rozrodczych innym parom i ich zastosowanie w procedurze IVF. Będzie to legalne po pisemnej zgodzie dawcy, chociaż to lekarz zdecyduje o przekazaniu komórek. 

Dawca komórek rozrodczych, które nie zostały wykorzystane, będzie mógł w każdym czasie żądać ich zniszczenia lub przekazać na cele badawcze. Z kolei zarodki zdolne do prawidłowego rozwoju będą musiały być przechowywane do czasu ich przeniesienia do organizmu biorczyni. Za niszczenie takich zarodków ustawa przewiduje karę pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 5 lat.

Zakazane będzie handlowania komórkami rozrodczymi i zarodkami. Za pobrane od dawcy komórki rozrodcze lub zastosowane zarodki nie będzie można żądać przyjmować zapłaty ani innej korzyści. Przewidziano jedynie możliwość zwrotu kosztów pobrania, przechowywania, przetwarzania, dystrybucji i zastosowania komórek rozrodczych, a także uzyskania, przechowywania, przetwarzania, dystrybucji i zastosowania zarodków, wskazując, że nie stanowi on zapłaty, czy też korzyści majątkowej lub osobistej.

Projektowane przepisy zabraniają preimplantacyjnej diagnostyki genetycznej w celu wyboru płci dziecka, z wyjątkiem sytuacji, w której pozwala to uniknąć ciężkiej i nieuleczalnej choroby związanej z płcią.

Nowe kryteria transportu komórek jajowych

Projekt przewiduje powstanie centrów leczenia niepłodności. Ich wykaz ma prowadzić minister zdrowia. Będzie on na bieżąco aktualizowany i publikowany na stronie resortu. Powstać ma też Rejestr Dawców Komórek Rozrodczych i Zarodków, a także Rada do Spraw Leczenia Niepłodności – jako organ doradczy i opiniodawczy ministra zdrowia.

Co jeszcze zakłada projekt? Pełnoletnia osoba, która przyszła na świat w wyniku procedury, będzie miała dostęp do danych dawcy, tzn. roku i miejsca urodzenia. Wprowadzano również regulacje dotyczące  znakowania, monitorowania, przechowywania i transportu oraz kryteria bezpieczeństwa i jakości komórek rozrodczych i zarodków. A maksymalny limit wydatków budżetu państwa na realizację ustawy w latach 2016 – 2025 wynosi 10 milionów złotych. Ustawa miałaby wejść w życie po upływie 12 miesięcy od dnia jej ogłoszenia.

Źródło: opracowanie własne, rp.pl

Dostęp dla wszystkich

Wolny dostęp

Ten materiał dostępny jest dla wszystkich czytelników Chcemy Być Rodzicami. Ale możesz otrzymać więcej posiadając Kontro Premium!

Autor

Chcemy Być Rodzicami

Jedyny magazyn poradnikowy dla starających się o dziecko. Starania naturalne, inseminacja, in vitro, adopcja.