fbpx
Przejdź do treści

Gdzie jest Rada ds. Leczenia Niepłodności? RPO: MZ nie wypełnia ustawowych zobowiązań

Gdzie jest Rada ds. Leczenia Niepłodności? RPO: MZ nie wypełnia ustawowych zobowiązań
fot.123rf

Rzecznik Praw Obywatelskich zadał Ministerstwu Zdrowia oficjalne pytanie o przebieg prac nad powołaniem Rady ds. Leczenia Niepłodności. Ministerstwo odpowiedziało jednym zdaniem: Nie są prowadzone prace zmierzające do powołania Rady ds. Leczenia Niepłodności. Obowiązek powołania Rady wynika z Rozdziału 11 ustawy o leczeniu niepłodności z 2015 r.

Rada ds. Leczenia Niepłodności 

Art. 72 ustawy o leczeniu niepłodności z 2015 roku przewiduje utworzenie Rady ds. Leczenia Niepłodności jako organu opiniodawczo-doradczego ministra zdrowia. Rada powinna się składać z ekspertów reprezentujących różne dyscypliny naukowe: medycynę, prawo, filozofię/etykę. Rada powinna zostać powołana przez Ministra Zdrowia. 

Do zadań Rady ds. Leczenia Niepłodności w świetle Art. 73 ustawy należy: 

  • prowadzenie działalności informacyjnej na temat stylu życia chroniącego potencjał rozrodczy człowieka i zwiększającego szanse urodzenia zdrowego dziecka oraz celowości opieki prekoncepcyjnej; 
  • prowadzenie działalności informacyjnej na temat czynników mających wpływ na potencjał rozrodczy człowieka; 
  • prowadzenie działalności informacyjnej na temat możliwości leczenia niepłodności, w tym poprzez stosowanie procedur medycznie wspomaganej prokreacji; 
  • upowszechnianie standardów postępowania oraz zasad deontologicznych w zakresie leczenia niepłodności, w tym stosowania procedur medycznie wspomaganej prokreacji; 
  • opracowywanie dla ministra właściwego do spraw zdrowia i na jego wniosek projektów założeń aktów normatywnych oraz projektów innych dokumentów w zakresie procedury medycznie wspomaganej prokreacji; 
  • opiniowanie projektów założeń aktów normatywnych, projektów aktów normatywnych oraz projektów innych dokumentów w zakresie leczenia niepłodności; 
  • współdziałanie z organizacjami i stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi, których celem jest promocja zdrowia prokreacyjnego i problematyka leczenia niepłodności, samorządem lekarskim, samorządem pielęgniarek i położnych, samorządem aptekarskim oraz samorządem diagnostów laboratoryjnych; 
  •  opiniowanie wniosków o nadanie statusu centrum leczenia niepłodności. 

Rzecznik Praw Obywatelskich upomina się o standardy leczenia niepłodności

RPO od lat podejmuje działania mające na celu m.in. zapewnienie niepłodnym Polakom i Polkom  dostępu do aktualnych metod leczniczych czy finansowania metody in vitro. W sprawie Rady ds.Leczenia Niepłodności interweniował już w 2017 roku, otrzymał wówczas analogiczną informację – powołanie Rady nie jest planowane.

We wrześniu b.r. interweniował ponownie. W opinii RPO brak Rady sprawia, że przepisy ustawy nie mogą być skutecznie realizowane. To zaś prowadzi do osłabienia przestrzegania praw obywatelskich.

Czym skutkuje brak Rady?

Zadaniem Rady jest zapewnienie odpowiedniej jakości świadczeń medycznych związanych z leczeniem niepłodności oraz edukacja społeczeństwa na temat dobrych zasad postępowania lekarzy w sytuacjach niepłodności. Brak upowszechniania wiedzy na temat standardów opieki niepłodnych to również mniej świadomi swoich praw pacjenci.

Zdaniem RPO, Rada złożona z ekspertów reprezentujących różne dyscypliny naukowe i zobowiązanych do nadzorowania standardów leczenie niepłodności jest niezbędna do tego, żeby kompleksowo i w sposób ciągły zająć się leczeniem niepłodności w Polsce. 

 

Dostęp dla wszystkich

Wolny dostęp

Ten materiał dostępny jest dla wszystkich czytelników Chcemy Być Rodzicami. Ale możesz otrzymać więcej posiadając Kontro Premium!

Autor

Chcemy Być Rodzicami

Jedyny magazyn poradnikowy dla starających się o dziecko. Starania naturalne, inseminacja, in vitro, adopcja.