fbpx
Przejdź do treści

Czy rodzina adopcyjna musi być tego samego wyznania, co rodzina biologiczna dziecka?

Czy rodzina adopcyjna musi być tego samego wyznania, co rodzina biologiczna dziecka?
fot.123rf

Polskie prawo nie nakłada na rodziców adopcyjnych obowiązku wychowywania przysposobionego dziecka w religii i kulturze zgodnej z tą, która obecna jest w rodzinie biologicznej, czy miejscu pochodzenia.

Zgodność religii nie jest warunkiem adopcji

Przepisy dotyczące przysposobienia znajdują się w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym oraz w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W żadnym z tych aktów nie ma obowiązku wychowywania adoptowanych dzieci w kulturze i religii ich pochodzenia. Informacja o wyznawanej religii ani zgodność religii rodziców adopcyjnych i rodziny biologicznej dziecka nie jest warunkiem adopcji.

Mimo, że dane dotyczące światopoglądu i przekonań religijnych nie są wymienione w przepisach jako zbierane w procesie adopcyjnym i należą do tak zwanych danych wrażliwych, w praktyce często dochodzi do ich ujawnienia. 

Według dyrektor Ośrodka Adopcyjnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Moniki Jagodzińskiej, rodzice biologiczni, którzy oddają dziecko do adopcji, często informują o swojej wierze ośrodek i proszą o znalezienie dla ich dziecka rodziny, która jest wierząca i praktykująca w tym samym obrządku. 

Ocena kwalifikacji osobistych kandydatów na rodziców adopcyjnych obejmuje ocenę, czy para jest w stanie zapewnić dziecku wszechstronny rozwój, w tym rozwój postaw obywatelskich, patriotycznych, moralnych i religijnych. 

Tożsamość dziecka

W czerwcu tego roku Rada UE przyjęła przepis, zgodnie z którym we wszystkich krajach Unii obowiązywać będzie jednolita zasada poszanowania tożsamości dziecka, rozumianej jako umożliwienie dziecku kontaktu z biologicznymi rodzicami, dalszą rodziną lub innymi bliskimi i ważnymi osobami w życiu dziecka. Rada UE zdecydowała się na wprowadzenie poprawki do rozporządzenia Bruksela II BIS (współpraca w obrębie UE  w sprawach rodzinnych i małżeńskich). 

Zapis (84) z 25 czerwca 2019 roku (2019/1111) zakłada, że “kiedy zostanie podjęta decyzja o przeniesieniu dziecka do pieczy zastępczej w postaci instytucji lub rodziny, sąd powinien wziąć pod uwagę prawo dziecka do podtrzymania jego lub jej tożsamości i podtrzymania kontaktu z rodzicami lub, w razie potrzeby, innymi krewnymi i ważnymi dorosłymi, zgodnie z artykułami 8, 9 i 20 Konwencji o Prawach Dziecka ONZ. Jeśli sąd jest świadomy powiązaniem dziecka z innym państwem członkowskim UE, powinny zostać podjęte odpowiednie kroki, zgodnie z art.37 Konwencji Wiedeńskiej o stosunkach konsularnych. (…) Podstawowym kryterium wyboru sposobu działania powinien zawsze być interes dziecka(…)”. 

Praktyka

W praktyce miałoby oznaczać to, że dzieci powinny być kierowane do rodzin zastępczych i adopcyjnych, które pochodzą z podobnego kręgu kulturowego – dziecko odebrane rodzicom na terenie Unii Europejskiej umieszczane będzie przez sąd w rodzinie zastępczej tożsamej mu religijnie, kulturowo i językowo.  To miałoby pomóc dziecku zachować tożsamość, rozumianą w myśl art.8 Konwencji o Prawach Dziecka ONZ, czyli jako kulturę pochodzenia, język i religię:

Kto adoptuje polskie dzieci? 

W rozporządzeniu nie określa się wieku dzieci, których tożsamość miałaby być chroniona, UE pozostawia to do regulacji na poziomie prawa krajowego. Wobec tego warto zapytać, czy zasadna jest ochrona tożsamości religijnej niemowlęcia oddanego do adopcji. W polskich mediach można było przeczytać, że poprawka do Bruksela II Bis to sukces polskich polityków, którzy ochronili chrześcijańskie dzieci przed adopcją przez muzułmańskie rodziny. 

Czy faktycznie to właśnie muzułmanie najczęściej adoptowali polskie niemowlęta i ta obawa była uzasadniona? Nie wynika to ze statystyk. Wynika z nich natomiast to, że coraz mniej zagranicznych par decyduje się na adopcję w Polsce (link), zaś utrudnianie adopcji międzynarodowych dodatkowo zmniejszy szanse dzieci czekających na adopcję na znalezienie rodziny. Nowe prawo ma wejść w życie za trzy lata.

Treść Bruksela II Bis w języku angielskim znajdziecie tutaj.


Dostęp dla wszystkich

Wolny dostęp

Ten materiał dostępny jest dla wszystkich czytelników Chcemy Być Rodzicami. Ale możesz otrzymać więcej posiadając Kontro Premium!

Autor

Chcemy Być Rodzicami

Jedyny magazyn poradnikowy dla starających się o dziecko. Starania naturalne, inseminacja, in vitro, adopcja.